Als een koning vroeger een overwinning had behaald, trok hij in een triomftocht door de stad om zijn overwinning te vieren. Tijdens deze tocht deelde hij de krijgsbuit, schatten die hij veroverd had op de vijand, uit aan het volk. De schrijver van de brief aan de Efeziërs haalt hetzelfde beeld aan. Hij heeft het over Jezus.

Lees Efeziërs 8-13

In de brief aan de Efeziërs wordt een passage uit Psalm 68 aangehaald, een oud lied waarin allerlei overwinningen van God worden bezongen. De schrijver van de brief haalt teksten uit dit lied aan om het over Jezus’ hemelvaart te hebben. Jezus' werk op aarde zat erop. Hij ging terug naar de hemel, als Overwinnaar.

Jezus’ overwinning

Meestal wordt lijden eerder als een afgang gezien dan als een overwinning. Maar in Gods Koninkrijk is alles omgedraaid. Jezus behaalde een overwinning door te lijden en te sterven. Met Zijn gruwelijke marteldood liet God zien dat Hij alles voor ons mensen over heeft. Hier op aarde maken wij er potje van. Wij doen zoveel wat niet Gods bedoeling is. Wij zijn egoïstisch, liegen tegen elkaar en doen allerlei andere narigheid. Door Zijn Zoon Jezus te laten lijden en sterven, deed God Zijn zoon als het ware even weg. God had de mensheid weg kunnen doen, aangezien wij mensen niet doen wat Hij van ons verwacht. Maar dat deed Hij niet. Hij deed Zijn Zoon voor even weg. In plaats van wij. Ieder die in Jezus gelooft en in wat Hij heeft gedaan, wordt door God niet ‘weggedaan’. Jezus is in zijn plaats weggedaan door God.

Gevangenen meegevoerd

Jezus leed en stierf, maar Hij stond ook weer op uit de dood, als Overwinnaar. Toen Jezus weer terugging naar de hemel, deed hij dat als het ware in een triomftocht. In het gelezen Bijbelgedeelte staat dat Hij ‘gevangenen meegevoerd’ heeft. Zij, die in de macht waren van kwade geesten, oftwel de satan (Gods tegenstander) heeft Hij gevangen genomen om hen weer echte vrijheid te geven. Door te lijden en te sterven behaalde Jezus de overwinning op elke macht en kracht die er maar bestaat. Ieder die in Jezus gelooft, behoort bij God. Daar staat Jezus’ lijden, sterven en opstanding garant voor. Satan en welke macht dan ook, kan dat niet veranderen.

Gaven uitgedeeld

Jezus deelde bij zijn triomftocht ook gaven uit aan de mensen. Wat zijn deze gaven precies? Je kunt hierbij denken aan de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons woont, leert Die ons hoe we onze roeping gestalte moeten geven. Sommige mensen worden door de kracht van de Heilige Geest apostel, anderen profeet en weer anderen evangelist (vers 11). Iedere christen heeft een taak in Gods Koninkrijk.

Vul hier uw eigen inhoud in.