Op Goede Vrijdag denken we na over het lijden en sterven van Jezus. Hij, de Zoon van God, stierf een gruwelijke marteldood. Rond het negende uur, lezen we, riep Hij met luide stem uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?”

Lees Mattheüs 27

Deze woorden laten de diepte van Jezus’ lijden zien. Misschien was dat wel het allerergste wat Hij meemaakte: Gods aanwezigheid niet meer te ervaren. Voor een ogenblik verliet God de Vader Hem.

Zonder God

In de kerkgeschiedenis hebben veel heiligen, net als Jezus, heel veel geleden. Ook toen zijn er mensen geweest die werden gekruisigd. Tóch was er een groot verschil met Jezus. Al deze heiligen waren niet van God verlaten. Zij ontvingen kracht van God om door dit lijden heen te komen. Maar Jezus is hier écht van God verlaten.

In mijn plaats

Jezus nam aan het kruis de plaats in van ieder die in Hem gelooft. Zelf had Hij geen schuld. Maar Hij wilde plaatsvervanger zijn voor jou en mij. Door onze schuld voldoen wij niet aan de eisen die God ons stelt. Wij zijn egoïstisch, wij berokkenen elkaar leed en wij denken vaak helemaal niet aan God. Wij maken er met z’n allen op aarde een potje van. Uiteindelijk zou God kunnen zeggen: Ik begin een nieuwe schepping. Ik maak nieuwe mensen en ik doe de aarde met al deze mensen weg. Maar dat deed Hij niet. In plaats daarvan deed God even alsof Hij Jezus wegdeed. Jezus bestond even niet voor Hem. Hij verliet Jezus.

Wat heb ik hieraan?

Dat Jezus aan het kruis van God was verlaten, laat zien dat jij nooit van God verlaten hoeft te zijn. Als jij in Jezus gelooft als jouw plaatsvervanger, zul je altijd in Gods aanwezigheid zijn, zowel in leven als in sterven. God deed Zijn Zoon Jezus immers weg in jouw plaats!

Ik ervaar God niet

Misschien vind je dit moeilijk. Misschien tob je met eenzaamheid of misschien worstel je met Gods aanwezigheid. Is God er wel? Hoe weet je nou dat Hij er is? Misschien moet je zelf ook veel lijden in je leven en vraag je je af: Waar is God in dit alles? Deze dingen zijn ongetwijfeld moeilijk. Wij hebben hier niet altijd een antwoord op. Toch is het goed om dit voor ogen te houden: God deed Zijn eigen Zoon, het kostbaarste wat Hij had, even weg. Dat is niet niks! Zou Hij jou dan niet in liefde ontvangen? Blijkbaar ben jij zó waardevol voor Hem, dat Hij dit voor jou over had.

Geloof alleen

Geloof in Jezus, en in wat Hij heeft gedaan! Misschien vind je het lastig wat ‘geloven’ nu precies inhoudt. ‘Geloven’ is eigenlijk hetzelfde als ‘vertrouwen’. Het betekent dat je je vertrouwen stelt op Jezus en dat je je leven aan Hem geeft.