Het kruis in het christelijk geloof staat symbool voor het lijden en sterven van Jezus. Ieder die in Hem gelooft, deelt in datgene wat Jezus verworven heeft voor Zijn Kerk door Zijn dood aan het kruis. Wat betekent het kruis voor de gelovige?

1. Verwijdering van zonde en schuld.

Johannes 1:29. “Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”

2. Genezing door Zijn verwondingen.

Jesaja 53:5. “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”.

3. Geheiligd door Zijn offer.

Hebreeën 10:14. “Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden”.

4. Vrijgemaakt van de vloek van de wet.

Galaten 3:13. “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt”.

5. Bevrijd van de macht van de zonde.

Johannes 8:36. “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn”.

6. Door het bloed met God verzoend.

Romeinen 5:10. “Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven”.