Het woord geloven in de Bijbel heeft de betekenis van hoop, vertrouwen maar ook ‘steunen op’ en luisteren. De mooiste betekenis is het woord vertrouwen: om te geloven wat God beloofd heeft in de Schrift. Denk bijvoorbeeld eens aan deze belofte: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36). In werkelijkheid gaat het om te vertrouwen op God, niet alleen op Zijn beloften, zoals Psalm 125 zegt: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft”. Kortom, geloven heeft te maken met het vertrouwelijk kennen van God.

In de Bijbel staat duidelijk dat de mens vanuit zichzelf niet kan geloven. Paulus schreef in Efeziërs 2:8-9: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. Het geloof is een gave van God, door de werking van de Heilige Geest.

Heeft u een verlangen om in God te geloven? Lees de Bijbel als Gods boodschap aan u persoonlijk. Vraag God in gebed om hulp bij het begrijpen van Zijn woorden. Zoek een kerk die u kan helpen het Woord van God te begrijpen. Bovenal, ga vooral in gebed tot Christus. Weet dat Jezus Zelf beloofde:

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes 6:37).