Ik kan me voorstellen dat de meesten van ons het woord ‘Evangelie’ op de ene of andere manier met het christendom associëren. Maar wat betekent dit woord? Het woord ‘Evangelie’ is heel specifiek. Het betekent goed nieuws. Oorspronkelijk komt het van het Griekse woord ‘Euangelion’, wat een overwinningsverklaring was. In de Oudheid, wanneer een leger zegevierde in de strijd, werd er een hardloper naar de hoofdstad gestuurd om het goede nieuws aan te kondigen. We kunnen ook denken aan het goede nieuws van de bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het was goed nieuws.

Evenzo is het Evangelie het Goede Nieuws dat Jezus Christus zegeviert door Zijn leven, dood en opstanding. Het Evangelie is geen goed advies. Het is geen voorbeeld wat we moeten volgen. In plaats daarvan is het Evangelie Goed Nieuws van iets dat 2000 jaar geleden door Jezus werd volbracht.

De apostel Paulus geeft ons een beschrijving van het Evangelie in zijn eerste brief aan de Korintiërs: "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf” (1 Korinthe 15:3-5). Het Evangelie is Goed Nieuws omdat het ons grootste probleem wat wij als mensen hebben aanpakt. Dat is het feit dat God heilig en rechtvaardig is, maar dat wij zondaars zijn.

In het begin schiep God goede mensen en Zijn beeld, dat wil zeggen, in gerechtigheid en ware heiligheid. Het doel was dat zij God, onze Schepper, konden kennen, Hem van harte zouden liefhebben en met Hem konden leven in eeuwige gelukzaligheid, Hem prijzend en verheerlijkend. Door de val en ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva, is onze natuur zo verdorven geworden dat we allemaal in zonde zijn ontvangen en geboren. De Bijbel zegt: "Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10) en “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).

Stel jezelf eens de volgende vraag: Ben jij perfect? Heb je ooit gelogen? Heb je ooit iets gestolen? Heb je eens iemand gehaat? Gehoorzaam je altijd tot in de puntjes alle geboden van God? Gods wet vereist namelijk dat wij volmaakt zijn: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matteüs 22: 37-40).

Niemand van ons heeft de geboden van echter volmaakt gehouden. Het slechte nieuws is dat God buitengewoon vertoornd is over onze zonden, zowel onze aangeboren als daadwerkelijke zonden. Hij zal ons straffen met een rechtvaardig en eeuwig oordeel. De Bijbel vertelt ons: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27). Zonder een Verlosser moeten wij de toorn van God onder ogen zien die wij verdienen.

Echter, het Goede Nieuws is dat God vanwege Zijn grote liefde voor de wereld “Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”  (Johannes 3:16). Gods belofte is dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Door het geloof in Christus ontvangen wij zijn vergeving en de hoop op eeuwig leven. Wij worden bekleed met de gerechtigheid van Christus. Buiten Christus is God niet onze Vader en is Hij niet onze vriend, enkel onze rechter. Zonder Christus zijn wij het voorwerp van Gods oordeel en is de hel onze eindbestemming. Gods belofte is echter heel duidelijk: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”  (Romeinen 10: 9). Gelooft u dit? Kent u deze Verlosser? Kijk naar Jezus! Kijk naar het kruis! Vertrouw op Hem! “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12).

Bron: Ds. M. Brown - Chiesa Riformata Filadelfia Milano, bewerkt door IRS.