Profeet: Deuteronomium 18:18

Priester: Hebreeën 7:21-22

Koning: Openbaring 19:16

Gods oplossing voor het menselijke probleem van een verdorven hart wordt gevonden in de persoon van Jezus Christus. Aangezien God heilig en rechtvaardig is, is enkel volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet voldoende om de hemel binnen te mogen gaan. Echter, het zondige hart maakt de mens niet in staat Gods wet volmaakt te gehoorzamen. In de persoon van Jezus Christus werd God letterlijk mens en leefde een volmaakt leven van gerechtigheid in gehoorzaamheid aan Gods wet ten gunste van Zijn kinderen. Nadat Christus de wet volmaakt had vervuld, stierf hij vrijwillig voor zondaren. Aan Gods gerechtigheid moest genoeg geschieden. Zonde tegen God brengt de dood als straf. “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Toen Jezus stierf, droeg Hij Gods toorn en straf voor onze zonden. Christus stierf als een offer voor onze zonden, vervulde de eisen van Gods gerechtigheid en nam de gepaste straf voor onze zonden op Zich. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Nadat Hij gedurende veertig dagen verschillende keren aan zijn discipelen was verschenen, steeg Hij op naar de hemel, waar Hij nu regeert als Heere van de hele schepping.

Jezus Christus: Middelaar tussen God en mensen

“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timoteüs 2: 5). Jezus Christus is de enige Middelaar tussen God en mens. Als er iemand enige hoop kan brengen met betrekking tot de vergeving van zijn zonden, wordt Deze alleen gevonden in de persoon van Jezus Christus. Als Middelaar heeft Christus drie ambten: Profeet, Priester en Koning.

Als profeet leert Christus ons in ons hart te kijken. Wie door Christus wordt onderwezen, kent de verschrikkelijke corruptie en het kwaad dat in zijn hart woont; de verachtelijke nutteloosheid van wat deze wereld biedt in vergelijking met de rijkdommen van de hemel; en onze behoefte om door Hem te worden onderwezen om Hem te volgen in gehoorzaamheid aan al Zijn geboden.

Als priester volbracht Jezus alle gerechtigheid door volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet. Net zoals de Oudtestamentische priesters offers brachten aan God namens mensen, werd Jezus Christus het volmaakte en definitieve offer, stervend als een Man voor de mensen. Door aldus te sterven, verdroeg Hij de straf en schuld voor de zonden van de mens, zodat God allen die tot Jezus Christus komen om vergeving en verzoening met God te vragen, van hun zonden kan verlossen. “Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer” (Hebreeën 9:26).

Als Koning moet onze wil aan Christus worden overgedragen, zodat we ons kunnen onderwerpen aan Zijn heerschappij en leiding over ons, door bereidwillig Zijn geboden te gehoorzamen. Velen verlangen naar de zegeningen van Jezus’ dood en Gods vergeving, maar willen zich niet onderwerpen aan Zijn regering. Ze willen Christus én een zondige levensstijl samen laten gaan. Maar allen die Christus niet als de Heere van hun leven willen, kunnen Hem zelfs niet als hun Verlosser hebben. Degenen die Christus als Koning afwijzen, zullen op een dag voor Christus staan ​​als hun rechter. Laat allen die Hem dienen, Hem vrijwillig en liefdevol naderen en eren in al Zijn ambten, als profeet, priester en koning.

Bron: El Camino Estrecho, Que Lleva a La Vida, www.iec-guatemala.com