Om een antwoord te vinden op deze vraag, moeten wij in de Bijbel zijn. De Bijbel is het Boek waarin God Zichzelf door ons laat kennen.

God de Schepper

Al in het allereerste begin van de Bijbel maakt God zich bekend. Het eerste vers van de Bijbel luidt als volgt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Dit vers verondersteld dat er een God is, dat Hij bestaat, en vertelt ons dat deze God de Schepper is!

God is Geest

God heeft de wereld mooi gemaakt. De eerste mensen, Adam en Eva, hadden in het paradijs vertrouwelijke omgang met God. Adam en Eva konden Gods stem verstaan wanneer Hij naar hen toe kwam wandelen (Genesis 3:8). Echter zagen ze Hem niet, want God is Geest (Johannes 4:24). De omgang die Adam en Eva met God hadden hebben zij echter zelf opzettelijk verstoord. Zij wilden als God zijn. Vanaf dat moment kon God niet langer met de mens, die Hij Zelf geschapen had, omgaan zoals in het begin, toen alles nog goed was. God is namelijk een heilige en goede God, Die geen omgang kan hebben met dat wat niet perfect is.

God is God

Toch heeft God de mensheid niet laten vallen. In de Bijbel kunnen wij lezen hoe God de mensheid keer op keer opzocht en meer van Zichzelf heeft laten zien. Een geloofsbelijdenis van de kerk, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geeft een samenvatting over datgene wat wij over God te weten kunnen komen in de Bijbel: God is “eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige fontein van alle goed” (Artikel 1). Wat wij van God kunnen leren, maakt ons één ding heel duidelijk: God is God en wij zijn dat niet!

De Drieenige God

De Bijbel leert dat God één van Wezen is, zoals wij kunnen lezen in Deuteronomium 6:4: “De HEERE, onze God, de HEERE is één!”. Tegelijkertijd is waar dat in God drie personen te onderscheiden zijn, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarom wordt God ook wel een Drieenige (drie-in-één) God genoemd. Als wij spreken over Jezus, betekent dit dat Jezus niet een god is, dus dat er meerdere goden zijn, maar dat Hij God Zelf is. Zo zegt Jezus over Zichzelf: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Hiermee laat Hij zien dat Hij onafscheidelijk van Zijn Vader is.

Verzoening

Na de zondeval heeft de grote God de mensheid opgezocht in Jezus. In Jezus Christus is God dichterbij gekomen. De Zoon van God heeft de kloof die er was tussen de heilige en goede God en de zondige en slechte mens overbrugd door Zijn bloedige kruisdood. Alleen door het volbrachte werk van Jezus is het mogelijk om opnieuw een vertrouwelijke omgang met God te krijgen.

Wil je doorpraten of wil je meer informatie?