Wat verwacht jij van Jezus? Hoe belangrijk is Hij voor jou? Bartimeüs, een blinde man, wist zeker: Ik heb Jezus nodig! Hij kan er voor zorgen dat ik weer kan zien.

Lees Marcus 10:46-52

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem, waar Jezus zal lijden en sterven. Onderweg komen zij langs Jericho. Jezus is nu niet meer alleen met zijn leerlingen. Een grote menigte mensen loopt met hen mee.

Zoon van David

Aan de kant van de weg zit Bartimeüs, een blinde man. Waarschijnlijk hoort hij dat het Jezus is die langskomt. Hij begint te roepen: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Het is opvallend dat Bartimeüs Jezus ‘Zoon van David’ noemt. Jezus kwam inderdaad uit het geslacht van David. Hij was de Zoon van God, maar Hij had de gedaante van een mens aangenomen. Als mens werd hij geboren als een verre nakomeling van koning David. Op dat moment zaten de nakomelingen van David al niet meer op de troon. Het waren hele gewone mensen. Zou Bartimeüs geweten hebben dat hij uit het geslacht van koning David kwam?

Dat Bartimeüs Jezus ‘Zoon van David’ noemt, laat zien dat Hij iets van Jezus weet dat veel belangrijker is: Jezus is de Messias, de Redder uit het geslacht van David, Wiens komst al lang tevoren was voorspeld door profeten.

Tegenstand

Mensen snauwen Bartimeüs toe dat hij eens moet stoppen met dat geroep. Maar dat weerhoudt hem er niet van om te blijven roepen. In tegendeel, hij roept juist nog harder naar Jezus. En zijn roepen wordt beloond!

Jezus’ reactie

Ineens blijft Jezus stilstaan. Hij vraagt aan mensen om Hem heen om Bartimeüs te roepen. De stemming van de menigte slaat om. “Houd moed, sta op, Hij roept u!” roepen ze tegen Bartimeüs. Deze doet zijn jas af, springt overeind en gaat naar Jezus toe. “Wat wilt u dat Ik voor U doe?” vraagt Jezus hierop aan Bartimeüs. Jezus weet wat Bartimeüs van Hem verlangt, maar Hij wil uit zijn eigen mond horen wat hij wil.

Geloof

Dan antwoordt Bartimeüs: “Rabbouni, dat ik weer kan zien!” De aanduiding ‘rabbouni’ betekent ‘leraar’. Jezus is óók een leraar. Uit hetgeen Bartimeüs aan Jezus vraagt, blijkt zijn geloof. Hij vraagt niet om geld, maar hij vraagt meteen iets heel groots: dat hij mag zien.

Die vraagt wordt door Jezus beantwoord. Bartimeüs kan weer zien! “

“Uw vertrouwen is uw redding”, zegt Jezus tegen Bartimeüs. “uw vertrouwen” betekent hetzelfde als: “uw geloof”. Hij krijgt meer dan waar hij om vroeg. Hij kan niet alleen zien, maar hij is ook gered. Hij hoort nu ook bij Jezus. Hij mag nu met eigen ogen Jezus zien. Wellicht zal hij straks met eigen ogen zien hoe Jezus voor hem gaat lijden en sterven.

Voor deze week

- Wie is Jezus voor jou?