Jezus gaat naar Jeruzalem, terwijl Zijn leerlingen achter Hem aan lopen. Waarschijnlijk zijn er ook andere mensen die meelopen. Jezus loopt voorop, resoluut. Hij weet dat Hem lijden te wachten staat, maar Hij gaat het niet uit de weg.

Lees Marcus 10-32-34

Jezus’ leerlingen volgen Hem schoorvoetend. Ze zijn verbijsterd, ontzet. Hoe zullen de Farizeeën, joodse geleerden, die Jezus vijandig gezind zijn, met Hem omgaan? Wat zal er gaan gebeuren?

Jezus’ aankondiging

En dan zegt Jezus ook nog dingen die ze niet begrijpen, maar die hen wel bang maken: Hij zal in de handen vallen van de hogepriesters en de schriftgeleerden. Deze mensen zijn leden van het hoogste Joodse bestuursorgaan dat ook de rechtspraak regelt. Israel is in die tijd ingelijfd in het grote Romeinse Rijk, maar de Joden regelen bestuur en rechtspraak over het algemeen zelf. Toch zullen de Joodse hogepriesters en schriftgeleerden Jezus overleveren aan de ‘heidenen’, zegt Hij. De ‘heidenen’ zijn ‘niet-Joden’, in dit geval: de Romeinen.

Er zal dus sprake zijn van verraad door Jezus’ eigen volk. De Joden leveren Jezus over aan de Romeinse stadhouder en die zal over Hem zal rechtspreken. De Romeinen, zo zegt Jezus, zullen Hem bespotten, bespuwen, geselen en tenslotte doden. Na drie dagen zal Hij weer opstaan uit de dood.

Jezus noemt Zichzelf hier ‘de Mensenzoon’. Dat is een term die in de Bijbel en joodse geschriften ook wel wordt gebruikt om de langverwachte Verlosser of Redder mee aan te duiden. Jezus is deze Redder.

Geen machteloos slachtoffer

Jezus vertrouwt zijn voorzegging toe aan Zijn twaalf leerlingen. Hij neemt hen even apart om deze aan hen mee te delen. Als het straks zover is en Jezus een gruwelijke marteldood zal sterven, zullen ze zich Zijn woorden herinneren en daar troost uit putten.

Dat Jezus Zijn eigen lijden, sterven en opstanding uit de dood al voorzegt, laat zien dat Hij geen machteloos slachtoffer is. Hij kiest vrijwillig voor het lijden. Hij wíl het op Zich nemen.

Jezus weet ook precies hóe hij gaat sterven. De Farizeeën staan Hem al veel langer naar het leven. Maar zij kúnnen Hem niets aandoen. Zij kunnen alleen handelen binnen de speelruimte die ze van God krijgen.

Jezus kondigt ook aan dat Hij zal opstaan uit de dood. Welk machteloos slachtoffer is hiertoe in staat? Jezus zal opstaan als de Zoon van God die heeft afgerekend met de dood, de zonde en de satan, als een zegevierende Koning die een grote overwinning heeft behaald.

Voor deze week

- Waarom moest Jezus lijden en sterven? Wat betekent dit voor jou?

Lees meer over dit onderwerp in het artikel 'Waarom moest Jezus lijden en sterven?'