In de tijd dat Jezus op aarde was, hadden allerlei mensen een mening over Hem. Op een dag vraagt Jezus aan Zijn discipelen wie de mensen zeggen dat Hij is. Zijn discipelen zeggen dat veel mensen Hem zien als een profeet. Wat zegt Jezus hierover?

Lees Marcus 8:27-38 en Mattheus 16: 13-20

De discipelen (leerlingen) sommen op wie Jezus volgens de mensen is: Johannes de Doper, Elia of één van de profeten. Al deze mensen hebben veel betekend hadden in het Koninkrijk van God. Johannes de Doper en Elia leven al niet meer. Johannes de Doper was nog niet zo lang geleden onthoofd door koning Herodes. In Marcus 5 lezen we dat koning Herodes, toen hij hoorde over Jezus, dacht dat Johannes de Doper mogelijk uit de dood was opgestaan. Ook anderen geloofden dat. Het is wel apart dat de mensen Jezus blijkbaar zien als een profeet die gereïncarneerd is of teruggekeerd is uit het dodenrijk.

Maar nu wil Jezus van zijn discipelen horen wie Hij volgens hén is. Petrus antwoordt:

“U bent de Messias”

De Messias

‘Messias’ betekent ‘Gezalfde’. Jezus, Gods Zoon, was door God gezalfd om een belangrijke taak op aarde te verrichten. Al lang tevoren is de Messias in het Oude Testament voorzegd door de profeten. Er leefde onder de joden de verwachting dat de Messias ooit zou komen. Maar velen geloofden niet dat Jezus de Messias was. In zeker opzicht is dat niet vreemd. Waarschijnlijk hadden de mensen verwacht dat de Messias met grote luister zou komen, als een Koning die de vijanden van Israel zou verslaan. Maar Hij werd geboren in armoede en kwam niet met grote pracht en praal. Hoewel de discipelen geloven dat Jezus de Messias is, hebben ze toch nog geen goed beeld van wat Hij op aarde komt doen.

Overwinning door lijden

Nu legt Jezus aan hen uit dat Hij veel zal moeten lijden en sterven. De verwerping van Jezus als de Messias door de joden, zal uitlopen op Zijn gevangenneming en executie. Wat de discipelen op dat moment nog niet begrijpen, is dat Jezus’ lijden en executie júist Zijn overwinning betekenen. Door te lijden en te sterven, zal Jezus de straf dragen die mensen hadden verdiend omdat ze God niet gehoorzaam waren geweest. Door deze straf te dragen, rekent Jezus dus af met de zonde. En niet alleen met de zonde, maar ook met satan, die maar wat graag wil dat mensen tegen God zondigen. De satan is immers Gods tegenstander.

Onbegrip

Maar de discipelen snappen dit nu nog niet. Petrus berispt Jezus zelfs, als Hij het heeft over Zijn lijden en sterven. Jezus reageert fel op Petrus en noemt hem ‘satan’. Als Petrus Jezus’ werk probeert tegen te houden, staat hij eigenlijk aan de kant van satan. Want als satan zou weten dat Jezus’ lijden en sterven juist Zijn overwinning zullen betekenen, zou hij dit proberen tegen te gaan.

Het is opvallend dat Jezus de discipelen verbiedt dat ze tegen iemand zeggen dat Hij de Messias is. Zou de reden zijn dat de discipelen eigenlijk nog niet goed snappen wat Jezus’ taak als Messias inhoudt en het daarom verkeerd aan anderen zouden uitleggen? Dat zou best eens kunnen. Daarnaast heeft Jezus Zijn taak als Messias nog niet afgerond. Als Hij de kruisdood is gestorven en weer is opgestaan, heeft Hij écht Zijn taak als Messias volbracht.

Voor deze week:

- Veel joden zagen Jezus als een belangrijke profeet, maar niet als meer dan dat. Wie is Jezus volgens jou? Zie jij hem als een belangrijke profeet, of geloof je dat Hij je kan redden van een leven zonder God?

Meer bijbelstudies over Marcus vind je hier

Wat je moet weten over het Evangelie van Marcus

In de tijd van de Bijbel hadden ‘rabbi’s’ (geleerden) meestal leerlingen. Toen Jezus, Gods Zoon, op aarde was, had hij óók leerlingen. Eén van deze leerlingen was Petrus. Nadat Jezus weer was opgevaren naar de hemel, heeft Petrus’ leerling Marcus het Evangelie van Marcus geschreven. Marcus heeft Jezus Zelf op aarde niet meegemaakt. Maar Petrus heeft hem wel verteld welke wonderen Jezus op aarde deed, hoe Hij zich gedroeg en wat Hij zei. Dat alles heeft Marcus opgeschreven en zo ontstond het Evangelie van Marcus. Het woord ‘Evangelie’ komt uit het Grieks en betekent ‘goede boodschap’. Het Evangelie van Marcus gaat ook over een goede boodschap: de komst van Gods Zoon Jezus, de Redder, op aarde. Hij kwam op aarde met dit doel: God en mensen weer bij elkaar brengen. Daarover lees je uitvoerig in dit mooie bijbelboek.